KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO W ZAKOPANEM

with Brak komentarzy
KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO W ZAKOPANEM

Termin:  22 - 26 styczeń 2018 r.

Miejsce: Zakopane, stok narciarski Harenda

Cena kursu:

 • Część specjalistyczna z narciarstwa: 1250 zł
 • Część ogólna: 200 zł* 
 • Całkowity koszt: 1450 zł 

Cena kursu zawiera: wyciągi, legitymację instruktorską, przeprowadzenie kursu, certyfikat, ubezpieczenie NNW

Wszelkie informacje: telefonicznie + 48 600 392 284, + 48 604 292 282

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ NA KURS?

  a) wypełnić formularz zgłoszenia na naszej stronie

 

DANE DO PRZELEWU:

Akademia Sportowo-Szkoleniowa Extreme Academy

ul. Chmielna 2/31

00-020 Warszawa

NIP: 919-169-72-40

Regon: 060678764

Konto: IDEA BANK S.A. 88195000012006069653890002

Przelewy z zagranicy: PL/88195000012006069653890002/IEEAPLPA

w tytule należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO / NAZWĘ I TERMIN KURSU

 

  b) Zebrać wymagane dokumenty i dostarczyć na pierwsze zajęcia w papierowej, zawiązywanej teczce:

- kserokopię potwierdzenia przelewu całej kwoty

- wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia na kurs (do pobrania poniżej)

- kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej

- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

- kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

- ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W KURSIE INSTRUKTORSKIM (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy lub medycyny pracy)

 

STRUKTURA KURSU:

Część ogólna kursu (teoria)

 • Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały zostaną przesłane mailem). Ta część kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie.
 • *Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe takie jak: anatomia, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić pierwszą ratę 550 zł (gwarantującą miejsce na kursie) i wysłać maila (dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o przesłanie materiałów do części ogólnej kursu.

 • Z tej części ogólnej zwolnieni są:
 • absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport
 • instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
 • absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
 • osoby, które zdały u nas egzamin pisemny z części ogólnej.

 

Część specjalistyczna (teoria i praktyka)

 • Ćwiczenia, wykłady w Zakopanem – ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
 • Uczestniczenie w zajęciach podczas obozu dla dzieci i młodzieży i "podglądanie" jak prowadzą zajęcia doświadczeni instruktorzy.
 • Praca własna kursanta - opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów, opracowanie programu obozu sportowego, itp.

 

DLA KOGO JEST KURS?

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
 3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwskazań uczestnika kursu)
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). (wymagane jest oświadczenie uczestnika kursu)
 5. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd
 6. posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa

! Przypominamy o zabraniu sprzętu narciarskiego w dobrym stanie. Sprzęt można również na miejscu odpłatnie wypożyczyć (wypożyczalnie).

! Obowiązkowo szkolimy się w kaskach !

 

PLANOWANY RAMOWY PROGRAM KURSU

 1. Wykłady

1.1. Historia narciarstwa w Polsce i na świecie.

1.2. Technika i metodyka nauczania.

1.3. Sprzęt narciarski.

1.4. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym.

1.5. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu.

1.6. Urazy narciarskie.

1.7. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego.

1.8. Charakterystyka konkurencji narciarskich.

1.9. Organizacja zawodów narciarskich dla dzieci i młodzieży.

 

 1. Zajęcia na stoku

2.1. Rozgrzewka i jej znaczenie.

2.2. Metodyka zajęć rekreacyjnych.

2.2 Ćwiczenia ogólnorozwojowe i ukierunkowane.

2.3. Ćwiczenia specjalne w narciarstwie zjazdowym.

2.4. Technika i metodyka elementów podstawowych: oswojenie się ze sprzętem, zakładanie sprzętu, podnoszenie się, upadanie, pozycja podstawowa, poruszanie się na płaskim terenie, podejścia, zwroty; ewolucje podstawowe : ześlizgi, jazda w linii spadku stoku, jazda w skos stoku, jazda wyciągiem, skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy NW, przejazd łatwych form terenowych.

2.5. Technika i metodyka elementów drugiego stopnia: skręt cięty, skręt cięty NW, przejazd różnych form terenowych, jazda na zróżnicowanej trasie, elementy jazdy alpejskiej techniki jazdy (slalom).

2.6. Technika i metodyka elementów trzeciego stopnia: skręt cięty WN, skręt kompensacyjny, śmig cięty, freeride – jazda pozatrasowa, przejazd trudnych form terenowych, elementy jazdy sportowej, także na tyczkach.

2.7. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych.

2.8 Egzamin praktyczny.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 1. Egzamin teoretyczny z wykładów prowadzonych w trakcie kursu.
 2. Egzamin ustny z opisu technik poszczególnych ewolucji narciarskich.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia fragmentu wylosowanej jednostki lekcyjnej.
 4. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki jazdy.